PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Het beleidsplan & Verslag gemeente vergadering Het beleidsplan & Verslag gemeente vergadering

Beleidsplan Protestantse Gemeente Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond

Inhoudsopgave
I. Opzet         1
II. Visie: Gemeente als een Huis      1
1. Kerkdiensten        2
2. Gemeenschap        2
3. Jeugd en kerk        3
4. Bruggen bouwen naar buiten      3
5. Diaconale dienstverlening      4
6.  Leren         5
7.  Beheer         5
8.   Public Relations       6

Van dit beleidsplan zijn de punten opgevoerd in 2006 en gerealiseerd sinds 2006 verwijderd om het stuk niet onnodig lang te maken voor onze Kerkbode en de website.
In het document, wat ook op verzoek te verkrijgen valt, is dit uiteraard niet verwijderd.

 

1. Opzet 2013
In 2012 heeft de beleidcommissie het beleidsplan van 2006 geëvalueerd.
Tegelijk werden de uitkomsten van de gehouden enquête van 2011 verwerkt in nieuwe aanbevelingen.
De commissie besloot, uit praktisch oogpunt, het beleidsplan van 2006 als basis te behouden en de aanbevelingen van 2013 aan het bestaande document toe te voegen. Zo zijn wijzigingen in één oogopslag duidelijk.
Als in 2018 de aanbevelingen van 2013 geëvalueerd worden, zal met dit document op deze manier over een langere periode (2006 – 2018) inzichtelijk zijn waar we vandaan zijn gekomen en waar we naar toe zijn gegaan.
Gerealiseerde aanbevelingen werden van de lijst geschrapt (in vet gedrukt). Nog niet gerealiseerde aanbevelingen worden, zo nodig, met een gerichter advies in het nieuwe plan genoemd. Andere, niet gerealiseerde aanbevelingen, werden om verschillende redenen, ingetrokken.
De beleidscommissie adviseert het moderamen het beleidsplan periodiek te toetsen (bijv, om de 2 jaar).

Nieuw-Buinen,  februari 2013
De beleidscommissie
Voorzitter: dhr Wim Buwalda
Leden: dhr. Freek Benjamins, mevr. Marjolein Jansen,
mevr. Grietje Klein, dhr. Harry Knigge ,mevr. Ifonna van Maanen,
mevr. Margriet Schuil, mevr. Therese Sijpkes, ds Lambert van der Weide.

 


II. Visie: Gemeente als een huis
Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan en uitnodigend te zijn voor anderen.
Dit huis is niet ons eigen bezit. Jezus Christus heeft het gebouwd en is de eigenaar. Zijn leven is ons voorbeeld, zijn  sterven is de verzoening van ons tekortschieten en zijn opstanding is onze hoop.
Wij mogen in het huis van Christus wonen als één grote familie, die zich verantwoordelijk weet voor elkaar.
Deze familie is een pluriform gezelschap. Er zijn verschillen in geloofsbeleving. Tegelijk beseffen we onze diepe onderlinge verbondenheid, omdat God onze Vader wil zijn.
Onze huisregels ontlenen we aan de Bijbel, daar vinden wij onze oriëntatie. We beamen de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis, daarin wordt kort samengevat wat de hoofdzaken zijn van het christelijke geloof.
Het gaat om een levende waarheid, de Geest maakt levend! Daarom weten wij ons allemaal geroepen om mee te werken aan de verkondiging van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid in woorden en in daden.

 

1. Kerkdiensten
►  Uitgangspunt: De klassieke opzet van de protestantse eredienst waarin de Bijbel centraal      staat en de gemeentezang een belangrijke rol vervult blijft gehandhaafd.
     Tegelijk zoeken we naar nieuwe vormen, liederen en rituelen.
     Bij dit alles streven we naar een zo groot mogelijke inzet en betrokkenheid
     van gemeenteleden.

►  Doel:   Kerkdiensten waarin God de ruimte krijgt die Hem toekomt en waarin de
     gemeente opgebouwd wordt in geloof.

►  Adviezen 2013:
 
1. Benoemen van een commissie die zich bezighoudt met de muzikale begeleiding van de
    gemeentezang en muziek in de eredienst.

2. Voor de introductie van het nieuwe liedboek een commissie benoemen.

3. Incidenteel liederen aanleren voor de dienst.

4. Gastheer- of gastvrouwschap voor aanvang van de dienst.

5. Bid- en Dankdag viering op woensdag of zondag. Hierin een keuze maken.

6. Onderzoeken en organiseren van andere vormen van samenkomen, bv. Gospel, Iona,
    Opwekking, Taize,Vesper, zangdienst.

7. De mogelijkheden van kerk tv uitzendingen onderzoeken.

8. Stilte voor aanvang van de dienst.
    Als voorbereiding op de dienst is het stil in de kerkzaal tijdens het luiden van de klok. Op
    hetzelfde moment wordt het consistoriegebed uitgesproken.

9. Jaarprogramma van de activiteiten opstellen.
 

2. Gemeenschap

► Uitgangspunt: Zonder gemeenschap is er geen gemeente. Waar mensen zich geaccepteerd en
    thuis voelen, kan geloof, hoop en liefde groeien.

► Doel:   Versterken van de onderlinge verbondenheid in de gemeente.

►  Adviezen 2013:

1. Omdat wijkteams belangrijke schakels kunnen zijn in het onderling contact,
  is het goed dat zij hun eigen functioneren jaarlijks evalueren en dat dit vervolgens ook
  jaarlijks besproken wordt in de Pastorale Raad.

2. Toezien op de actualiteit van de gemeentetafel.
-Bijschrijven van dopelingen in de boekrol door de ouders.
      -Door bruidsparen een bladzijde in het boek van huwelijken laten verzorgen.
  De wijkouderling danwel de ouderling van dienst kunnen hierin een taak hebben.

3. Alert blijven op nieuwe gemeenteleden.

4. Inventariseren van de talenten en de inzetbaarheid in de gemeente (kerkelijk arbeidsbureau).

5. Stimuleren van onderlinge contacten door:
- alle activiteiten in een jaarplanning op te nemen.
- het organiseren van thema avonden / gespreksgroepen.
- samen te eten; stimuleren en coördineren.
- te zoeken naar andere vormen van groothuisbezoek.
- koffie te drinken na de dienst met als regel minimaal één keer per maand.
- verdere samenwerking uit te bouwen en te zoeken met buurgemeenten.

6. Beleid ontwikkelen m.b.t. randkerkelijken.

3. Jeugd en Kerk
► Uitgangspunt: Versterken van de bestaande organisatie van kinderdienst, kinderoppasdienst,
    W4U, jeugdouderling en jeugddiaken; daarbij kinderen en jongeren zelf
    ook zoveel mogelijk inschakelen.

► Doel:  Kinderen en jongeren betrekken bij geloof en gemeente.

► Adviezen 2013:

1. Ouders met enige regelmaat uitnodigen voor overleg. Dit onder verantwoordelijkheid van
    jeugdouderling, jeugddiaken, W4U en Kinderdienst.

2. Kinderoppasdienst vragen om voor 2-3 jarigen iets meer inhoudelijke invulling te bieden:   bv. liedje, stukje uit de Peuterbijbel, bijbelse kleurplaten.

3, Voor de groep 12 / 16 jarigen regelmaat aanbrengen in de activiteiten.

4. Bestaande contacten met christelijke basisscholen verstevigen en zo mogelijk uitbouwen .
   (kerk-school-gezinsdiensten).

5. Aanhalen/verstevigen van contacten met buurgemeenten.

6. Jongeren betrekken / taak geven in de zondagse eredienst.

7. De taken van de jeugdouderling en jeugddiaken beschrijven.

8. Jaarprogramma van de activiteiten opstellen.

  4.   Bruggen bouwen naar buiten
► Uitgangspunt:  We beschouwen dit als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle
    gemeenteleden. Niet iedereen kan even gemakkelijk over z’n geloof praten en
    dat hoeft ook niet. Wel kan iedereen proberen mensen in de eigen omgeving
    eens uit te nodigen voor een kerkdienst of een gespreksgroep of een alfa-
    cursus.
    Uit onderzoek blijkt namelijk dat bij  ¾ van de mensen die van buiten de kerk
    komen en christen zijn geworden, dit gebeurd is door persoonlijke contacten
    met familie, vrienden en bekenden.

► Doel: Verbeteren van onze communicatie naar buiten toe, waardoor we mensen buiten de
   kerk effectiever kunnen bereiken en bekend kunnen maken met geloof en kerk.

► Adviezen 2013:

1. Onze kerkbode
Het blad:
- in brede kring inhoudelijk evalueren.
- technische mogelijkheden qua vormgeving en drukken onderzoeken
- budget reserveren
       Informatie opnemen:
    - over activiteiten binnen de gemeente
    - over de bestemming van ingezamelde gelden bij acties
    - over doelcollecten
    - over een doel waarvoor gespaard wordt
    - toelichting geven op de begroting
    - over de voedselbank
     
2 .  Minimaal één keer in de komende vijf jaar een basis cursus Geloven en/of Alfa-cursus
   en/of Alfa-Youthcursus organiseren .

3. Contacten met bewoners van het dorp blijven stimuleren.

4. Godsdienstonderwijs op openbare basisscholen blijven stimuleren. Contacten met    christelijke basisscholen onderhouden.

5. Jaarprogramma activiteiten opstellen

Vraag om eens bij stil te staan:
  Stel iemand komt op je af en zegt: “Ik ben niet gelovig, maar het lijkt me wel mooi. Hoe
  kan ik christen worden? Wat moet ik daarvoor doen? Kun je mij helpen?”
  Wat zou u antwoorden?

5. Diaconale dienstverlening
► Uitgangspunt: Jezus sprak: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
    onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij
    gedaan.’

► Doel:  Ons steentje bijdragen om gerechtigheid te laten geschieden.

► Adviezen 2013:

1. Blijvend aandacht geven aan het werk van ZWO en Roemenië-werkgroep in kerkdiensten.

2. Bestaand overleg tussen maatschappelijk werk en kerken in de burgerlijke gemeente
  continueren.

3. Discussie voeren binnen de diaconiale raad en vervolgens in de kerkenraad over welke   activiteiten belangrijk zijn op het diaconale vlak, veraf en dichtbij.

4. Een aparte diaken aanstellen als contactpersoon voor de voedselbank.

5. De gemeente informeren over doelcollecte.

6. Toelichting op de begroting en jaarrekening in het kerkblad.

7. Jaarprogramma van de activiteiten opstellen.

6. Leren
► Uitgangspunt: Alleen wie leert, kan groeien. De hele Bijbel gaat ervan uit dat de gelovige in
    een continu leerproces verkeert. Zo zegt Paulus ergens: ‘Wie melk drinkt is
    nog een klein kind en heeft nog geen weet van de draagwijdte van de
    verkondigde gerechtigheid.’ Het is de bedoeling dat we niet alleen melk
    blijven drinken maar ook steviger kost tot ons nemen.

► Doel:   Verdieping van kennis en vaardigheden, en verrijking van het geloof.

► Adviezen 2013:

1. Eén of meerdere introductieavonden over het nieuwe liedboek beleggen, verzorgd door (externe) deskundigen/musici. Beamer software van het nieuwe liedboek aanschaffen.

2. Het werk van Impuls evalueren, continueren en uitbreiden. Bijvoorbeeld het organiseren van bezinningsweekenden. Samenwerking zoeken met werkgroepen Vorming en toerusting van buurgemeenten.

3. Het organiseren van een reis naar Israël voor gemeenteleden.

4. Het organiseren van een Taizé-reis voor de jeugd.

5. Periodiek gelegenheid geven om  na te praten over de dienst.

6. Stimuleren van gespreksgroepen en bijbelgespreksgroepen.

7. Aanbieden van cursussen en thema-avonden.

8. Geloofsopvoeding
  -Uitleg betekenis van avondmaal vieren voor ouders van jonge kinderen.
  -Uitleg betekenis van avondmaal vieren in de kinderdienst.
  -Voor ouders van catechisanten.

9. Jaarprogramma van de activiteiten opstellen

7. Beheer
►  Uitgangspunt: Om de gemeente goed te laten functioneren moeten er goede
     basisvoorzieningen zijn.

►  Doel:   Het beheren en inzetten van mensen en financiële middelen ten bate van het
     pastoraat (100% predikantsplaats) en het gebruik van de kerkelijke gebouwen.

►  Adviezen 2013:

1. Kerkrentmeesters informeren de gemeente via het kerkblad vooraf over op handen zijnde
    werkzaamheden en doen verslag van gerealiseerde werkzaamheden.

2.  Kerkrentmeesters adviseren aan de hand van de begroting de kerkenraad over de besteding
    van ontvangen gelden.

3. In samenspraak met organiserende commissies,  zoals rommelmarkt, wintermarkt,
  fancy fair e.d., wordt de binnen- of buitenkerkelijke bestemming voor de ingezamelde
    gelden bepaald.

4. Voor het in stand houden van de gebouwen moet een onderhoudsplan voor het buitenwerk
    worden opgesteld dat om de twee jaar moet worden herzien.
 
  5. De kerkrentmeesters hebben voor de uitvoering de hulp van een penningmeester nodig.
   De penningmeester geeft adviezen met betrekking tot het beheer en ontwerpt ieder jaar de
   financiële afrekening van een verstreken jaar en zorgt voor een accountantsverklaring.

6. Met betrekking tot de beheerstaken en verantwoordelijkheden duidelijk omschrijven waar   en bij wie deze liggen.

5. Met betrekking tot het personeelsbeleid een functieomschrijving opstellen.

8. Informeren over de bestemming van ingezamelde gelden bij acties, danwel een doel     aangeven waarvoor gespaard wordt.
 
  9. Toelichting op de begroting en jaarrekening in het kerkblad.

► 
8. Public Relations

►  Uitgangspunt: Het bevorderen van interne en externe communicatie
     

►  Doel:   Binnen onze gemeente de leden breed en op een aansprekende wijze  te
     informeren over alle activiteiten van onze kerkgemeenschap.
     Buiten onze kerkgemeenschap grotere bekendheid verwerven.

►  Adviezen  2013:

1. Werkgroep PR instellen

2. Jaarprogramma en activiteiten kalender opzetten.

3. In de plaatselijke huis-aan-huisbladen /dorpskrant ruchtbaarheid geven aan activiteiten.

4. De gemeente informeren over bijv.:
-doelcollecten
-toelichting op de begroting / jaarrekening
-bestemming van ingezamelde gelden bij acties
-activiteiten binnen de gemeente

5. Zondagsbrief opzetten.

  6. Bezinning op sociale media is wenselijk.

  


Bijlage bij het beleidsplan 2013-2018

Verslag van de gemeentevergadering rond het Beleidsplan

Gemeentevergadering gehouden op 31 oktober 2013 in het Tussendiep.

De voorzitter van de kerkenraad Greetje de Vries spreekt uit blij te zijn met de opkomst van 45 gemeenteleden en heet ons allemaal welkom in deze gemeentevergadering en vraagt dominee Van der Weide de avond te openen.
Dominee komt via een stripverhaal in zijn vakblad en wat googelen op het woord toekomst in de Bijbel bij Psalm 37. Hij leest deze Psalm vanaf vers 34 en geeft aan dat hij het best een zware tekst vindt als je bedenkt dat iedereen het goede en het slechte in zich heeft.
Hij gaat ons vervolgens voor in gebed.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de voorzitter van de beleidscommissie Wim Buwalda die deze avond verder zal leiden.

Wim begint te vertellen dat ze ooit met het eerste beleidsplan begonnen zijn in 2005 en dat het eerste beleidsplan dan ook in mei 2005 gereed is gekomen.
In 2011 heeft de kerkenraad een enquête georganiseerd om vast te stellen wat er nu werkelijk leeft in de gemeente.

Dit nieuwe beleidsplan bestaat uit 8 kernactiviteiten t.w.:
1. Kerkdiensten
2. Gemeenschap zijn
3. Jeugd en Kerk
4. Leren
5. Bruggen bouwen
6. Diaconie
7. Beheer
8. Public Relations ( PR)
In totaal zijn deze keer 59 adviezen uitgebracht en er is ook een visie opgesteld met de naam “Visie als een huis”.

De aanwezigen verdelen zich zelf in 5 groepen om te beginnen bij het onderwerp wat deze groep het meest aanspreekt. Daarna geeft Wim dezelfde groep nog een onderwerp welke hij deze groep toebedeelt.

Refererend aan het beleidsplan wat in de Kerkbode van oktober stond afgedrukt een kort verslag van de discussie die in de groepen heeft plaatsgevonden:

Kerkdiensten.
 Er wordt voorgesteld om de commissie muziek in de eredienst samen te voegen met de commissie die de introductie van het nieuwe liedboek voorbereidt.
 Waarom niet starten met collecteren zodra de kinderen worden opgehaald uit de kinderdienst.


 Stilte voor de dienst ligt verschillend in de gemeente. Zo zijn er die de sociale contacten ook belangrijk vinden maar over het algemeen wordt het idee om stil te worden als de klok gaat luiden en het consistoriegebed aanvangt wel gehoor met de meeste aanwezigen. Als de organist er dan ook een eind aan draait moet dit zeker voor allen op te brengen zijn zo wordt opgemerkt. Een ander merkt op dat stilte voor de thuiszittende luisteraar ook wel weer irritant is.
 Er kan best ook eens voor de dienst wat gezongen worden. Het aanleren van een nieuw lied kan ook best maar anderen vinden dat eens per maand wel voldoende.
 Er zouden wel vaker koren of zanggroepen medewerking mogen verlenen.
 Iedere zondag zou er ook een kinderlied gezongen moeten worden.

Gemeenschap zijn.
 Bij sommige wijkteams hebben alle leden een aantal adressen te bezoeken. Misschien een tip voor de andere wijkteams.
 Van sommige wijkteams hoort men nooit zo veel. De wijkteams zouden ook eens iets voor de wijken moeten organiseren. Eventueel samen met een andere wijk.
 De wijkteams zouden meer moeten werken aan persoonlijke contacten i.p.v. een briefje door de deur gooien om de leden bij iets te betrekken.
 We moeten attenter zijn op de komst van nieuwkomers in de kerk. Sommige vinden dat ze mogen worden voorgesteld, andere vinden dat dit eerst aan hen gevraagd moet worden.
 Er mag wel wat meer variatie in het aanbod van kerkdiensten komen. b.v. Open Deur diensten, zangdiensten, jeugddiensten en/of thema diensten. Thema diensten zouden best door Impuls georganiseerd kunnen worden.
 Vaker koffie drinken en een potje plaatsen voor een vrijwillige bijdrage om de kosten te drukken. Koffiedrinken kan best door de wijkteam georganiseerd worden om zo de fam. Van der Zwaag te ontlasten.

Jeugd & Kerk
 De jeugdouderling en jeugddiaken zouden best eens iets kunnen organiseren voor jonge ouders en de geloofsopvoeding van hun kinderen. De ouders moeten natuurlijk niet het gevoel krijgen dat het is om te controleren.
 Jongeren meer betrekken bij de zondagse eredienst wordt algemeen gedragen. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn weer jongelui te vinden maar voor bv. collecteren en schriftlezing zouden er vast wel jongelui te vinden zijn.
 Er moeten met regelmaat activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd en dat gebeurd gelukkig ook. Er is aan de andere kant ook begrip dat het niet altijd mee valt om weer volwassenen voor deze activiteiten te vinden.
 Activiteiten voor de jeugd van 12 tot 16 jaar moeten beter worden aangekondigd. Een groeps-app die er reeds is zou hiervoor de oplossing kunnen worden.
 We zouden meer thema avonden of leerhuis avonden kunnen organiseren. De dominee zou dit kunnen doen of iemand van buiten.

Bruggen bouwen & Public Relations
 Iets met de buurgemeenten organiseren gebeurt al en wordt verzorgd door Impuls maar misschien zou zo iets ook goed werken voor de jeugd.
 Het kerkblad is wat betreft vormgeving niet altijd even spannend maar een ieder beseft dat het niet meevalt hiervoor gemeenteleden te vinden en we mogen blij zijn met wat we hebben.
 Waarom wordt het kerkblad niet digitaal verstuurd, de kwaliteit van de foto’s is dan veel beter en het is goedkoper.
 Een zondagsbrief wordt een goed idee gevonden. Hierdoor zouden de afkondigingen korter kunnen worden. Het moet natuurlijk wel weer elke zondag gemaakt worden en dan valt het niet mee hier weer vrijwilligers voor te vinden.
 Het bieden van een Alfa cursus is goed maar moet geen doel op zich worden. Er moet voldoende animo voor zijn.
 Het bloemetje voor iedere jarige vanaf 75 wordt wat overdreven gevonden en die leeftijdsgrens zou dan ook best kunnen worden opgeschroefd.
 De PR rond bijzondere diensten zou best wat verbeterd kunnen worden. Te denken valt aan de bijzondere diensten rond Kerst en Pasen of in geval van medewerking van koren of zanggroepen.

Diaconale dienstverlening & Beheer
 De Kerkrentmeesters en de Diakenen zouden wel iets meer samen kunnen overleggen om iets meer begrip over en weer van elkaar te krijgen.
 De acties voor de Voedselbank mogen wel wat meer naar voren worden geschoven.
 De communicatie over doelen en opbrengsten van collecten en acties zouden verbeterd moeten worden. De collectes moeten beter gespecificeerd worden en de opbrengsten zouden vermeld moeten worden in Onze Kerkbode.
 De ZWO actie voor Henriette Nieuwenhuis en de Roemenie werkgroep is erg belangrijk maar ook de diaconale zorg om ons heen moet niet vergeten worden. 
 Ook voor het verjaardagsfonds zou het doel moeten worden vastgesteld en moeten worden gecommuniceerd.

Een kleine 20 minuten voor tien zijn we door de gespreksonderwerpen heen en de voorzitter bedankt Wim voor de uitstekende leiding die hij aan de gesprekken gegeven heeft.
De voorzitter geeft aan dat het hiermede natuurlijk niet gebeurd is maar dat de scriba hier van een verslag maakt. Het verslag komt vervolgens met het beleidsplan weer op de agenda van de kerkenraad en eventuele aanpassingen worden dan in het beleidsplan opgenomen.
De voorzitter bedankt vervolgens alle leden van de commissie en geeft hen een prachtige roos als dank mee.

Rondvraag.
Er volgt een rondvraag en gevraagd wordt of er al een besluit genomen is over de dankdagen op woensdagavonden houden of verplaatsen naar de zondagen erop.
De voorzitter geeft aan dat de verdeeldheid tot nu toe groot was maar het komt opnieuw op de agenda.
Gevraagd wordt of de twee blinden ramen in de gevel van de kerk niet voorzien kunnen worden door een Alfa en een Omega met eventueel een regenboog. Ook de blinde muur t.h.v. het orgel aan de buitenkant is niet erg aantrekkelijk. De voorzitter geeft aan het eens ter sprake te laten brengen wat betreft de mogelijkheden.

Sluiting
Dominee Van der Weide stelt voor de vergadering te besluiten met het zingen van het lied “Waar God den Heer zijn schreden zet”. ( lied 305 vers 1 )
De voorzitter dankt ons allemaal voor de komst naar deze vergadering en wenst ons allemaal wel thuis.

 

terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-07-2022 om 9.30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.