Kerkrentmeesters

Taken van het College van Kerkrentmeesters.

Vermogensrechtelijke aangelegenheden

Aan de ouderlingen-kerkrentmeesters is, tezamen met de andere kerkrentmeesters, de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente (het kerkbeheer) toevertrouwd.

Hier vloeien de volgende primaire taken uit voort voor het college van kerkrentmeesters: 

  • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van  de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 
  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente. 
  • het zorg dragen voor de geldwerving. 
  • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn en in goede staat houden van de ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente.

 

Hiernaast zorgt het college van kerkrentmeesters onder andere voor:

  • het beheren van de (onroerende)goederen van de gemeente.
  • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid.
  • het zorg dragen van het beleid t.a.v. de kosters en de organisten. 
  • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein. Dit is momenteel voor onze gemeente niet van toepassing.
  • het beheren van de archieven van de gemeente.
  • het beheren van de verzekeringspolissen.