Liturgie voor de aankomende zondag

Orde van dienst PG Nieuw-Buinen e.o. 14 augustus 2022, 9.30 uur          Kleur: Groen

Predikant ds. Anneke Wouda

Ouderling mw. Gonja Hospers

Organist dhr. Marinus Verkuil

Diaken mw. Grietje Nieboer

KRM dhr. Bert van der Klok

 

 

Voor de dienst klinkt orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Lied 273: 1, 2

Groet en bemoediging

Psalm 73: 1, 3          

Gebed om ontferming

Lied 315: 1, 2

Gebed met de kinderen aan de hand

Kaars voor de kinderen wordt aangestoken door leiding kinderdienst

1e lezing Jeremia 23: 23-29 door Grietje Nieboer

Lezen Antwoordpsalm 82   door Gonja Hospers

2e lezing Hebreeën 11: 17-29

Zingen lied 723: 1

Preek

Muzikale meditatie

Zingen 944: alle 4 de coupletten

Kaars voor de zieken wordt aangestoken

Gebeden

Kinderen worden opgehaald

Gelegenheid gaven te geven

Gesprekje met de kinderen

Slotlied 793: 1, 2, 3

Zending en zegen

Gezongen Amen