Geschiedenis kerk

1ste KERKSTICHTING

Kerkelijk behoorden de inwoners van Nieuw- Buinen, Buinerveen en Drouwenermond tot de Hervormde kerk van Borger.
De Hervormde Gemeente van Borger omvatte de bewoners van de gehele Gemeente Borger. Van een geregelde kerkgang naar Borger kwam het echter niet.
Rechtstreekse wegen naar Borger bestonden niet. De aanwezige paden over het woeste hoogveengebied waren meestal onbegaanbaar en niet iedereen beschikte over een paard en wagen. Te voet lag de kerk op een afstand van ongeveer 3 uur.

De andere dichtstbijzijnde kerk was de kerk van Stadskanaal-Noord, maar ook deze lag op een loopafstand van 3 uur. Al met al redenen voor het kerkbestuur van Borger initiatieven te nemen om tot de oprichting van een kerk in de veendorpen te komen en wel in Nieuw- Buinen ..

In 1848 werd er een commissie van inwoners van Nieuw- Buinen gevormd met de opdracht om een Hervormde Gemeente te Nieuw Buinen te stichten en om gelden in te zamelen voor een kerkgebouw. Zo’ n opdracht is natuurlijk gemakkelijker te geven dan uit te voeren.
De markegenoten van de Boermarke Buinen, hadden de gronden gevormd door de vooraffen nrs 31 en 32 van zowel het Noorderdiep als het Zuiderdiep om niet ter beschikking gesteld, voor de bouw van een kerk, een pastorie alsmede voor een begraafplaats.

Eind 1852 was men zover dat er voldoende gelden waren ingezameld en dat tot de aanbesteding van een kerkgebouwen een pastorie kon worden overgegaan.
De kerk en de pastorie zijn gebouwd door Jan Schulenberg uit Coevorden tegen de aannemingssom van fl 11.199,20 Op 20 november 1853 werd de kerk door ds P. Mulder van Borger ingewijd

Inmiddels had de kerkenraad van Borger dhr W.Driesman op 23 maart 1853 als hulpprediker aangesteld voor de dorpen Nieuw- Buinen, Buinerveen, Drouwenerveen en Drouwenermond.
De aanvraag voor de oprichting van de nieuwe Hervormde Gemeente Gemeente Nieuw Buinen was via de classis Coevorden ingediend.

Bij Koninklijk Besluit werd de Hervormde Gemeente Nieuw- Buinen officieel van de Hervormde Gemeente Borger afgesplitst per 4 maart 1855.
Voor de stichting van een kerk was een Koninklijk Besluit nodig omdat de Hervormde kerk in die tijd Staatskerk was.

2E KERKSTICHTING
De 19e eeuw kenmerkte zich door een aantal kerkscheuringen.
De Afscheidingsbeweging (1834) van ds De Kock uit Ulrum en de Doleantie (1886). Beide bewegingen hebben zich later verenigd in de Gereformeerde Kerk. Vanaf omstreeks 1860 konden de Afgescheidenen in Stadskanaal ter kerke.

De kerkgang was door de slechte wegen en de grote loopafstand erg bezwaarlijk en zo werd in 1887 met behulp van de kerk te Stadskanaal het vooraf nr 37 aan het Zuiderdiep gekocht voor Fl. 490,00 waarop een houten kerkgebouwtje werd gebouwd.

Door de toename van het aantal leden werd de behoefte gevoeld om zelfstandig te worden. Op 2e Paasdag 30 maart 1891 was het zover en werd de Christelijk Gereformeerde Kerk van Nieuw- Buinen geïnstitutioneerd.

In 1892 gingen de kerken van de Afscheiding en de Doleantie samen en zo werd de Christelijk Gereformeerde Kerk van Nieuw- Buinen Gereformeerde Kerk van Nieuw- Buinen.

In 1891 werd besloten een pastorie te bouwen zodat er een predikant kon worden beroepen. Ds Bartels werd op 16 april 1892 als eerste predikant bevestigd.

In de kerkenraadsvergadering van 6 juli 1893 werd besloten de houten kerk te vervangen door een nieuw gebouw. Dit kerkgbouw vindt nu nog aan het Zuiderdiep 345, maar heeft geen functie meer als kerk. De kerk werd aanbesteed voor ft 3300,00.

Vele jaren hebben de beide kerkgemeenschappen min of meer langs elkaar heen geleefd. Vanaf de 60-er jaren van de twintigste eeuw is men wat meer contact gaan zoeken. Eerst kwam er het gezamenlijk bejaardenwerk van de grond. Later kwam ook het jeugdwerk onder gezamenlijke leiding en werd de catechisaties door beide predikanten opgezet en geleid. Van de verschillende zangkoren waren leden van beide kerken lid.
Voorzichtig werd er ook begonnen met kanselruil en met gezamenlijke diensten op 2e paasdag en op 2e pinksterdag.
Zoals altijd bij het ontstaan van iets nieuws waren (en zijn) er mensen die het niet snel genoeg gaat en anderen vinden dat het voorlopig wel genoeg is geweest. Een commissie Samen op Weg heeft vanaf 1982 vele jaren de kar getrokken in voortdurend overleg met de kerkenraden van beide kerken. Uiteindelijk heeft de commissie haar werkzaamheden in 1996 afgerond.

In januari 1997 is de “Overeenkomst tot brede interkerkelijke samenwerking (federatie) tussen de Hervormde Gemeente van Nieuw- Buinen en de Gereformeerde Kerk van Nieuw- Buinen ondertekend. Jarenlang werd er om en om dienst gehouden in beide kerken. Al vrij snel was het duidelijk dat één kerkgebouw voor de federatieve gemeente voldoende was.
Na rijp beraad werd besloten het gebouw van de Gereformeerde Kerk af te stoten. In 2002 werd het kerkgebouwen de bijbehorende kosterswoning verkocht.
Vervolgens maakte een bouwcommissie plannen voor de verbouwen renovatie van het kerkgebouw aan de Kerklaan alsmede voor het inmiddels verworven verenigingsgebouw.
Vele plannen passeerden de revue.
Uiteindelijk was het in mei 2005 zover dat met de verbouw kon worden begonnen.
Op zaterdag 20 mei 2006 werd de vernieuwde kerk en het verenigingsgebouw officieel in gebruik genomen en de zondag daar op werd de opening feestelijk gevierd met een mooie dienst.

Per 1 januari 2005 werd de “ Overeenkomst tot brede interkerkelijke samenwerking tussen de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente” (federatie) omgezet in de Protestantse Gemeente Nieuw- Buinen, Buinerveen en Drouwenermond (fusie).

Hoe ziet het er nu uit……

Thans is onze gemeente opgebouwd uit drie omringende gemeenten, tw. Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond en nog een aantal leden uit Stadskanaal en Exloërmond.