Profielschets gemeente en predikant

Profielschets Protestantse gemeente Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond.

 januari 2023

Inleiding
De protestantse gemeente van Nieuw-Buinen/ Buinerveen/ Drouwenermond maakt deel uit van de wereldwijde gemeenschap van Christenen. In deze gemeenschap verdiepen we ons in het goede nieuws van Gods liefde. We horen daarvan, leven eruit en geven het door. 
(zie beleidsplan)

Algemene informatie
Onze Protestantse (PKN) gemeente maakt deel uit van de burgerlijke gemeente Borger-Odoorn. Deze gemeente bestaat ui 25 dorpen met in totaal rond de 25.500 inwoners. Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond behoren tot de veenkoloniale dorpen binnen de gemeente, waarvan Nieuw-Buinen het grootste dorp is met ongeveer 4850 inwoners.
Buinerveen telt ongeveer 400 inwoners en Drouwenermond ongeveer 575.
Onze dorpen zijn sterk georiënteerd op de aangrenzende plaats Stadskanaal, voornamelijk wat betreft het voortgezet onderwijs, ziekenhuis, winkelcentrum en andere (culturele) activiteiten.
In Nieuw-Buinen zijn twee christelijke en twee openbare basisscholen.
In en om onze dorpen is ruim voldoende sportaccommodatie aanwezig.

Geschiedenis van de kerkelijke gemeente
Onze protestantse gemeente is voortgekomen uit de Gereformeerde kerk Nieuw-Buinen, daterend uit 1891, en de Nederlands Hervormde gemeente Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond, daterend uit 1855.
Sinds 1 januari 1996 was er sprake van een federatief verband en sinds 1 januari 2005 zijn we officieel de Protestantse gemeente Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond in PKN verband.
In 2003 is de gereformeerde kerk verkocht en de oorspronkelijke hervormde kerk, met een historisch orgel dat valt onder monumentenzorg, is ingrijpend verbouwd en uitgebreid en is daardoor ook gevoelsmatig de kerk van en voor de hele kerkelijke gemeente geworden.
Naast de kerk staat een vrijstaande pastorie, met een grote tuin, die voor bewoning door de predikant beschikbaar is.

Huidig beeld van de Protestantse gemeente
Onze Protestantse gemeente telde op 1 januari 2023 584 leden, onderverdeeld in 292 belijdende leden, 199 doopleden en 93 geen doop/belijdende leden.  Binnen dit geheel bestaat een trouwe en meelevende kern met relatief veel jonge gezinnen.
In de eredienst begroeten we gemiddeld 120 gemeenteleden.
We zijn een pluriforme gemeente waarin het geloof in Jezus Christus centraal staat en waar ruimte en respect is voor verscheidenheid in geloofsbeleving.
We willen elkaar de ruimte geven maar elkaar ook vast houden in het geloof in Jezus Christus. Daarbij vinden we dat kinderen en jongeren en (de relatief grote groep) jonge gezinnen veel aandacht en een belangrijke plaats in onze gemeente moeten blijven innemen.
We willen naar buiten treden met voorbeelden van wat het leven vanuit Christus’ liefde betekent hier en nu in onze regio.
We willen een gemeente zijn waar mensen Jezus Christus leren kennen, Hem samen volgen en van Hem getuigen. De liefde van God is de bron van ons gemeente-zijn.

Samenstelling Kerkenraad
De kerkenraad met een gebruikelijke zittingsperiode van 4 jaar en jaarlijks aftredende en nieuwe ambtsdragers wordt gevormd door middel van een verkiezingsprocedure.
De kerkenraad bestaat uit 27 leden met een redelijke verdeling tussen mannen en vrouwen: 1 predikant , 1 ouderling-voorzitter, 1 ouderling-scriba, 8 ouderlingen, 8 diakenen en 8 kerkrentmeesters.
Er wordt ongeveer eens per zes weken vergaderd door zowel de gehele kerkenraad als door de afzonderlijke raden: pastorale raad, diaconale raad en de raad van kerkrentmeesters.
Als er aanleiding en/of behoefte aan is worden gemeenteavonden georganiseerd waar zowel geloofsinhoudelijke als ook organisatorische zaken aan de orde kunnen komen.

Erediensten
Iedere zondag is er in Nieuw-Buinen een eredienst om 9.30 uur.
De gemeenteleden en gasten worden bij de deur welkom geheten door de dienstdoende diaken.
Er is elke zondag tijdens de dienst oppas voor de jongste kinderen en voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er gelegenheid mee te doen aan de kinderdienst. De kinderen zijn er aan gewend dat de predikant voorafgaand aan hun vertrek naar de kinderdienst een gesprekje met hen voert. Alle kinderen komen aan het eind van de dienst terug in de kerk om de zegen te ontvangen.
Enkele keren per jaar verleent een combo/muziekgroep van gemeenteleden medewerking aan de dienst door zang en begeleiding van de gemeentezang.
De overige zondagen wordt dit verzorgd door een vijftal enthousiaste organisten.
Onze gemeente staat er om bekend dat er goed en graag gezongen wordt en dat doen we uit het nieuwste Liedboek maar ook uit diverse andere liedbundels.
Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar gevierd inclusief op Witte Donderdag tijdens de Paascyclus.
Secties verlenen hun medewerking aan de organisatie van de bijzondere vieringen als Kerst / Paascyclus / startzondag / jeugddiensten.

Secties
De gemeente is georganiseerd in 4 leeftijdsgroepen die we Secties noemen.
Zo hebben we een sectie in de leeftijd van 0 t/m 25 jaar; een sectie in de leeftijd van 26 t/m 54 jaar, een sectie van 55 t/m 79 jaar en een sectie van 80 jaar en ouder.
Aan iedere sectie zijn 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 rentmeesters verbonden die oog en oor hebben voor wat er in hun secties leeft en gebeurt. Per gebeurtenis wordt binnen de sectie afgestemd of dit wordt opgepakt vanuit pastorale dan wel vanuit  diaconale zorg.
In alle secties worden ook veel ‘gewone’ gemeenteleden betrokken bij het kerkelijk werk in de rol van contactmedewerkers en pastorale medewerkers.
Er vinden regelmatig sectievergaderingen plaats om het werk in de sectie zo goed mogelijk te coördineren.

Jeugdwerk uitgelicht
Het jeugdwerk staat onder leiding van de jeugdouderlingen en jeugddiakenen.
Onder het jeugdwerk scharen we de oppas, kinderdienst, catechisatie, jeugddiensten en ontmoetingsmomenten.
De catechisaties worden gegeven door de jeugdouderling en door een zgn. ‘jeugdcommissie’ van mensen die met de jongeren in gesprek willen. De groepen, ingedeeld naar bij elkaar passende leeftijden, worden uitgenodigd om samen te komen in 2 blokken van 5 avonden; één blok in het najaar en één blok in de winterperiode. Daarnaast wordt er bij voldoende belangstelling een groep belijdeniscatechisanten gevormd. Deze wordt door de predikant geleid.
De ontmoetingen in spel en ontspanning worden georganiseerd door de W4U.
Er worden minimaal 4 jeugddiensten per jaar in de eigen kerk georganiseerd maar er worden ook regionale jeugddiensten georganiseerd met Protestantse gemeenten in de regio.

Waar we trots op zijn:

 • Onze gemeente wordt ervaren als warm en betrokken
 • Onze gemeente is een doe-gemeente : er worden door verschillende groepen gemeenteleden activiteiten georganiseerd zoals een rommelmarkt, een winterfestijn, startweekend, gezamenlijke maaltijden, thema-diensten.
 • Multi-media-gebruik in de diensten: we hebben volop mogelijkheden om digitaal kerk te zijn. Diensten worden online uitgezonden, er wordt gebruik gemaakt van een beamer, van video; de geluidstechniek is goed geregeld.  Gebruik van YouTube en ‘kerkbeamer’ bieden volop mogelijkheden.
 • Het kinderwerk heeft een duidelijke plek in de dienst
 • Onze gemeente is bezig met “vergroenen” en verduurzamen. De kerkrentmeesters buigen zich hierover.

 

Activiteiten/ werkgroepen binnen onze gemeente:
Bijbelgespreksgroepen                 : in diverse leeftijdsgroepen inhoudelijke gesprekken rond de Bijbel
Impuls (werkgroep voor Vorming en Toerusting) : ontmoetingen en activiteiten met inhoudelijke thema’s waarin hedendaags christenzijn in de huidige                                                                            maatschappij centraal staan.
Verjaardag fonds                           : attentie bij verjaardagen
Voedselbank                                    : samenwerking met Voedselbank Zuid-Oost Drenthe
Ouderenmiddagen                         : bijeenkomsten met diverse onderwerpen voor ouderen
Passage                                            : bijeenkomst met diverse onderwerpen voor vrouwen
Koffiedrinken na de dienst          : ontmoeting en napraten 1x per 2 weken
W4U                                                  : ontmoeting en activiteiten voor 12 – 18 jarigen
18+                                                    : ontmoeting en activiteiten voor 18+-ers

Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten in de regio
In Nieuw-Buinen is naast onze Protestantse gemeente ook een Baptistengemeente.
Met deze geloofsgemeenschap bestaat een beperkt maar goed contact voor bijzondere vieringen.
Daarnaast hebben we contacten met andere protestantse gemeenten in de omgeving b.v. op het gebied van regionale jeugddiensten, Vorming en Toerusting, diaconale samenwerking, uitwisseling van organisten e.a.

Vacature  Predikant

Protestantse gemeente Nieuw-Buinen januari 2023

Inleiding
De protestantse gemeente van Nieuw-Buinen/ Buinerveen/ Drouwenermond maakt deel uit van de wereldwijde gemeenschap van Christenen. In deze gemeenschap verdiepen we ons in het goede nieuws van Gods liefde. We horen daarvan, leven eruit en geven het door. De Bijbel is de bron waaruit we leren samen te leven in geloof, hoop en liefde. Wij staan open voor ieder die interesse heeft in het goede leven met Christus en delen graag van het goede, het heil dat wij ervaren door deelgenoot te zijn van onze plaatselijke gemeente. Wij weten ons geroepen het licht van Christus te laten schijnen in onze omgeving. Dit geldt voor ons als gemeenschap en voor ieder persoonlijk. De diepste grond voor medemenselijkheid, naastenliefde en maatschappelijke betrokkenheid is voor ons het delen in de liefde van Christus. We streven naar een breed palet van activiteiten waarbij we elkaar als gemeenteleden ontmoeten en beter leren kennen. In principe staan alle activiteiten open voor wie (nog) niet bij de gemeente horen. We willen uitnodigend en inspirerend zijn.
(uit beleidsplan 2023 – 2026)
We willen een gemeente zijn waar de leden, jong en oud, naar anderen omkijken, voor elkaar zorgen, elkaar vooruit helpen, stimuleren het goede te doen en het algemeen belang boven het persoonlijke  stellen.
(zie ook profielschets gemeente, jan.2023)

Wij zoeken een predikant die :

 • De visie en missie van het beleidsplan onderschrijft en uit wil dragen en van daaruit wil werken en de gemeente wil voorgaan
 • Met enthousiasme wil werken in onze veelkleurige gemeente, waarbij hij/zij een voortrekkersrol vervult en de juiste balans wil vinden in onze gemeente met verschillende geloofsopvattingen, waardevolle tradities uit het verleden en wensen tot vernieuwing naar de toekomst
 • De Bijbel weet te vertalen naar hedendaags christen-zijn
 • Gemeenteleden kan inspireren en enthousiasmeren
 • Ondersteuning/coaching biedt aan het kerkelijk werk binnen de secties, op welke wijze iedere sectie dan ook vorm krijgt
 • Manieren kent om de groep gemeenteleden van 15-50 jarigen (jeugd en jonge gezinnen) te benaderen en daar geplande tijd en aandacht aan wil besteden
 • Die open staat voor variatie in de vormgeving van de erediensten o.a. door gebruik te maken van verschillende liedbundels (Liedboek, Opwekking, Evangelische liedbundel, Zangen van zoeken en zien, e.a.)
 • Een aanpak heeft voor inhoud en ondersteuning bij vorming en toerusting en bij het voeren van inhoudelijke gesprekken met gemeenteleden
 • Mee wil werken aan het verlangen om binnenkanten van ons gemeente-zijn ook naar buiten toe te laten zien
 • Communicatief en digitaal vaardig is
 • Die wil versterken wat goed gaat (waar we trots op zijn) en die met ons aandacht wil geven aan datgene wat nog kan groeien binnen de gemeente en die mogelijkheden en talenten binnen onze gemeente wil benutten en inzetten.
 • Die een dienstverband van ………… % aan wil gaan

 

Het is goed te weten dat er een pastorie voor bewoning door de predikant beschikbaar is.