PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
nieuwsbrief nieuwsbrief
protestantse gemeente nieuw buinen buinerveen drouwenermond
nummer 3  |  3 april 2020

Beste gemeenteleden.

De situatie in de wereld lijkt nog nauwelijks te verbeteren.
Dit betekent voor ons persoonlijk nogal wat en voor onze gemeenschap heeft het ook een behoorlijke impact. Warme contacten doen altijd zoveel, maar kan nu niet.
Toch is het super om te zien en te beleven hoe in onze kerkelijke gemeente met technische hulpmiddelen de kerkdiensten georganiseerd en gerealiseerd worden.


De reacties uit de gemeente, die zowel bij de dominee, alsook bij de scriba binnenkomen zijn zonder uitzondering positief. Afgelopen zondag konden we voor het eerst de dienst in beeld mee vieren/beleven vanuit onze eigen kerk! Uit de studio was ook mooi, maar vanuit onze eigen kerk...... kippenvel! Meerdere mensen hebben het als behoorlijk emotioneel ervaren. Op een positieve manier dan.
 
Dat kijken is een blijvend gebeuren. Als onze overheid aangeeft dat wij weer samen mogen komen in de kerken, gaan we natuurlijk graag massaal naar de kerk.
Ook dan zullen we de diensten blijven uitzenden. Voor de mensen die anders via Kerkomroep meeluisterden is het een grote verbetering. Je bent er (veel meer) bij!

Als moderamen zijn wij zaterdag 28 maart op de parkeerplaats fysiek nog een keer bij elkaar geweest, uiteraard met in achtneming van de regels. Een kringgesprek.
Lopende zaken werden doorgesproken zoals invulling van de diensten in de stille week – o.a. hoe kunnen we samen het Heilig Avondmaal vieren –  en daarnaast een aantal praktische punten.
Afgelopen dagen zijn voor het moderamen rustig verlopen. Zonodig komen we bij elkaar, wel op gepaste afstand natuurlijk.
De colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters zitten zeker niet stil en overleggen via de mail of telefoon.
 
Wist u dat..
op elke woensdagavond van 19.00 -19.15 uur ook onze kerkklok luidt, zoals in de meeste kerken in Nederland, onder de noemer Klokken voor Hoop.
Het geeft de boodschap door, het is een uiting van troost en een hoopvol gebaar.

Telefonisch worden er vele contacten onderhouden met elkaar en met de gemeenteleden. Zo kunnen we elkaar blijven steunen in deze tijd. We hopen dat de zorg op deze manier en het beeldcontact op zondag het gemis aan fysiek contact enigszins kan compenseren.
Wanneer U persoonlijk troost, een luisterend oor wilt of een praktische vraag hebt, neem contact op met een ouderling of onze dominee, zij staan voor U klaar!!
 
Mede namens de kerkenraad wens ik u allen een goede gezondheid en bidden we elkaar Gods kracht en nabijheid voor de komende weken. Warme groet!
 
Gerrit Schuil
voorzitter
 
Voor de nieuwsbrief van zaterdag 4 april, tot na de Paasdagen
Lieve mensen,

Op de uitzending van afgelopen zondag hebben we veel reacties  gekregen. Dank jullie wel. Verheugend, dat zoveel mensen al meteen de eerste zondag hebben gekeken. Fijn dat jongeren hier en daar geholpen hebben de verbindingen voor elkaar te krijgen. En als het nog niet helemaal is gelukt, willen ze vast alsnog helpen.
We zijn gelukkig met een college van Kerkrentmeesters en goede adviseurs, dat snel de knoop door heeft gehakt – in goed overleg – zodat we nu met beeld uit kunnen zenden!

Voor de komende, Stille Week, de week voorafgaand aan Pasen, betekent het, dat we de Paascyclus door laten gaan. Soberder dan gewoonlijk, maar we doen ons best de belangrijkste aspecten van elk van de vieringen tot hun recht te laten komen.

Alle vieringen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag beginnen om 19.30 uur.     

Paaszondag om 9.30 uur. De vieringen van donderdag, vrijdag en zaterdag vormen één geheel – daarom is er alleen donderdag aan het begin de groet en pas zaterdag aan het einde een zegen

Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. Het is de avond dat Jezus het avondmaal instelde, tijdens zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen. We nodigen jullie en u uit, thuis brood (of matses) en wijn en druivensap klaar te zetten. We kunnen dan toch met elkaar het Avondmaal vieren. Op mijn signaal nuttigen we allen tegelijk …

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Eerlijk gezegd weet ik nog niet hoe …
Misschien aan de hand van een kruiswegstatie in beeld
De Paaskaars gaat uit
Ook deze keer verlaten we in stilte en in het donker de kerk …
 
Tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag gloort het Licht.
De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken.
Paaszondag vieren we de opstanding van de Heer.
 
Iets geheel anders, wat toch fijn is om te vertellen:
Er zijn jongelui en iets ouderen die met Pasen belijdenis zouden doen. 7 mensen in totaal. Wat een feest was dat geweest! Heel jammer dat dit nu niet door kan gaan. Omdat helemaal niet duidelijk is wanneer we weer in de kerk bij elkaar kunnen komen is er nog geen nieuwe datum gepland. Heel misschien spelen ze een rol in de komende vieringen …, ik ben met hen via de mail in gesprek.
 
Komende zondag is ds. Hans Jonker voorganger.
We hopen op goede vieringen in de Stille Week.
En we bereiden ons voor op Pasen…
 
Ook aan deze crisis zal een einde komen – en dan volgt een nieuw begin
 
Een heel hartelijke groet van dominee Anneke Wouda
 
 
Collecte zondag 5 april:
1) Kerk
2) Diaconie: project 40 dagen tijd kerk in actie
3) Jeugdwerk (i.p.v. 29 maart)
 
Collecte Donderdag 9 april:
1) Kerk
2) Diaconie
 
Collecte zondag 12 april:
1. Kerk
2. Diaconie
 
U kunt geven via de GIVT app. Deze kunt u downloaden in de APP store.
Uitleg staat in de laatste kerkbode op pagina 9
Ook kunt u het overmaken naar:

Kerk: NL 96 RABO 0309 2476 16
Diaconie: NL26INGB 0001327191

 
 
 
 
 


 
Ander nieuws
Er zouden met Pasen 6 mensen hun doop beamen = belijdenis doen en een 7e persoon zou belijdenis doen en ook de Doop ontvangen. De voorbereidingen zijn knarsend tot stilstand gekomen.
De catechesegroepen zijn plots stilgevallen. We hebben geprobeerd via Hangouts met elkaar in gesprek te komen / blijven, maar dat was eigenlijk vrij ongemakkelijk. Ik ben nu, voor de 18+ en de belijdenisgroep op zoek naar een andere manier om wel met elkaar in contact te blijven.
En wat in het vat zit …
Vooral voor de mensen die zich voorbereiden op het beamen van hun doop is het verdrietig dat dit nu niet kan. Voorlopig willen we belijdenis doen maar niet ‘op afstand’ vorm geven.
Beleid van de kerkenraad is, om de kerkdiensten met zo weinig mogelijk mensen te houden. Het houdt me wel  bezig, of we niet toch een vorm kunnen vinden.
 
Gelukkig is er in onze omgeving een zeer lage besmettingsgraad wat betreft Corona. Toch zijn er ook in onze gemeente mensen, die een dierbaar familielid hebben verloren door Covid. En aan den lijve ervaren hoe ingewikkeld afscheid nemen nu is, nu familie niet bij elkaar kan komen. Laten we, voor zover we mensen kennen, ons meeleven laten blijken.
Tot onze gemeente behoren zeker 20 mensen die werken in de zorg. We kennen vast allemaal enkelen van hen. Zij nemen bewust risico’s om zieken en mensen die afhankelijk zijn van zorg door deze moeilijke tijd te helpen. Laten we aan hen denken!
 
Tot onze gemeente behoren vast ook mensen die in de problemen komen door getroffen maatregelen. Wie dat zijn, daarop heb ik helemaal geen zicht. Daar loop je liever niet mee te koop en houd je zo lang mogelijk voor jezelf. Maar …. neem a.j.b. contact op, als het water je aan de lippen staat – of liever eerder nog.
Dat geldt zeker ook voor wie in een gezin leven waar de spanningen oplopen. Kinderen en jongeren; moeders en vaders, opa’s en oma’s: bel a.j.b. en sluit je niet op met je probleem. Loop er ook niet letterlijk voor weg. Samen staan we sterker en twee weten meer dan één!
 
Behalve mensen in de zorg zijn er veel andere groepen mensen die nu heel anders hun werk doen en zich inzetten alles zo goed mogelijk door te laten gaan. Leerkracht, docenten, postbodes en pakketbezorgers, vuilnisophalers, winkelpersoneel, schoonmakers, allerlei bedrijven
 
Regelmatig denk ik aan het lied: ‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Ieder wens ik toe, dat dit lukt. Geloof, hoop en liefde; dat deze drie-eenheid ons op de been houdt. Dat we de mooie dingen die er zeker ook zijn niet uit het oog verliezen!
Lieve mensen, houd vol en houd moed. Blijf thuis het komende mooie weekeind.  Ds. Anneke


De gespreksgroepen Van God spreken hebben hun laatste bijeenkomsten niet door zien gaan. Ook de avond waarop ds. Slob uit Zuidlaren en medeauteur van het boek naar Nieuw-Buinen zou komen gaat niet door.
In goed overleg met deelnemers en Impuls, mee afhankelijk van hoe lang we niet in groepen bij elkaar kunnen komen, besluiten we t.z.t. of de groepen toch nog een keer bij elkaar komen om de laatste hoofdstukken met elkaar te bespreken.
Zo ook of de avond met Ds. Slob er toch kan komen.
We zullen goed nadenken over of een gezamenlijke afsluiting nog zinvol kan zijn. Zo goed mogelijk in overleg met betrokkenen.
                

Symboliek van de palmpaasstok. 
(Uit Kinderwoorddienst)
Komende zondag is het Palmpasen. We gedenken de feestelijke intocht in Jeruzalem met palmtakken en gezang. In onze kerk konden we de afgelopen jaren genieten van de vrolijke binnenkomst van de kinderen al zingend met hun palmpaasstok. Helaas dit jaar niet.
Maar kent u / jij de betekenis van de symbolen ?
Buxustakjes staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Ze zijn ook symbool voor eeuwig leven.
Het houten kruis verwijst naar wat er gaat gebeuren op Goede Vrijdag, maar dat weten de mensen nog niet op palmzondag. Het is nog feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de feestelijke versiering (crêpe papier).
Het broodhaantje verwijst naar het Laatste Avondmaal (brood) en naar de haan die straks 3x zal kraaien. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de morgen begroet.
Slingers van rozijnen verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal.                                 
12 rozijnen verwijzen naar de 12 apostelen.
Er zouden 30 pinda’s aan de stok gehangen kunnen worden. De 30 zilverlingen voor het verraad.
Een sinaasappel verwijst naar de spons met zure wijn waar Jezus van mocht drinken.
Eieren (paaseitjes) zijn een teken van nieuw leven en verwijzen zo naar de opstanding.
Misschien gaan ouders en kinderen dit jaar thuis een palmpaasstok maken, ze krijgen pakketjes daarvoor thuis bezorgd door de kinderdienst.
Veel plezier met het versieren van je palmpaasstok.

Orde voor de dienst op 05-04-2020,
aanvang 09.30 uur
in de Protestantse Gemeente te Nieuw Buinen;     
Liturgische kleur: paars
voorganger                         ds. A.J. Jonker
Orgelspel                            Jannie v Rhee en combo
Ouderling v dienst:             Joke Knigge
Koster/Techniek                  Johnny Breider
Liturgische schikking:         Geertje Blok

Koster steekt de paaskaars aan voor begin van de viering
Voor de viering Muziek : opwekking 240: Hosanna de koning komt
Mededelingen en welkom door ouderling van dienst
Groet, bemoediging, aanvangsgebed
Muziek/Zingen:  lied 550: 1,2
Kyriegebed,
Muziek/Zingen: lied 556: 1,2,3,5
Kinderproject; aansteken lantaarn
                    Verhaal bij project boek
                    projectlied; Een teken van leven,
                    couplet 1,2 (melodie liedboek 637)
                   overstap naar Palmpasen
                   video Hosanna 
                   [thuis tekenen en opsturen]
Lezing: Jesaja 50: 4-7; Jesaja 52:13-15
Muziek/zingen: Vrede voor Jeruzalem
Lezing Matteus 21: 1-11
Muziek/Zingen  lied 598: frans nederlands  2x?
Overdenking: Wordt het nu anders?
Muziek opwekking 798 Houdt vol
Uitleg liturgische schikking
Kaars voor de zieken
Gebeden, besloten met gezamenlijk Onze Vader.
Collecte GIVT
Muziek/zingen  lied 418: 1,2,3
Zending/Zegen
Muziek/zingen lied 418:4
Muziek: Sela Juich Hosanna
 

Gemeenteleden die de nieuwsbrief per mail willen ontvangen kunnen hun mailadres doorgeven aan de scriba: .
 


 
 
terug
 
 
 

Inloggen

Heilig avondmaal de Wanne
datum en tijdstip 09-04-2020 om 15:30
meer details

Witte donderdag, Lopend Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
meer details

Goede vrijdag
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
meer details

Stille zaterdag
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19:30
meer details

 
Kerkdienst gemist
 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.