PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Nieuws van de rentmeesters Nieuws van de rentmeesters
Van de Kerkrentmeesters
 
Oktober 2016
 
Beste lezers, 
 
Hierbij weer een aantal zaken waarover de kerkrentmeesters u graag willen informeren.
1. Dienst bij begrafenis.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat voor een dergelijke dienst kosten worden gemaakt. Deze bestaan o.a. uit verwarming en verlichting kerkzaal, de kostenvan de organist en van een predikant indien de nabestaanden een andere predikant voor deze dienst wensen dan onze eigen predikant of indien deze niet beschikbaar is door o.a. vakantie.
De kosten van een dergelijke dienst worden door de kerk gedragen indien de overledene een betalend kerklid is geweest.
Hierbij gold tot nu toe dat de overledene gemiddeld tenminste een vrijwillige bijdrage van € 50,- per jaar bijdroeg. Daar echter alle kosten sterk gestegen zijn wordt met toestemming van de kerkenraad deze grens per 1 januari 2017 opgetrokken tot € 100,- per jaar.

2. Actie Kerkbalans, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte.
Het is de taak van de kerkrentmeesters om er voor te zorgen dat door deze drieacties gelden voor de kerk worden verkregen.
Daarom komen/kwamen tot nu toe gemeenteleden (vaak ook kerkrentmeesters) bij de betreffende adressen formulieren hiervoor brengen en weer ophalen.
Dit is drie maal per jaar natuurlijk een behoorlijk werk en steeds moeten hier weer mensen voor gevonden worden die dit werk willen doen. Dit laatste wordt steeds meer een probleem, wat voor een deel ook is ontstaan door de herstructurering van de indeling van de kerkenraad (nu vier secties) waardoor ook de oude tien wijken zijn komen te vervallen.
Teneinde dit werk minder zwaar te maken is bedacht om tegelijk met de formulieren van de Actie Kerkbalans iedereen te vragen om door middel van een incassomachtiging de kerkrentmeesters te machtigen voor de inning van het geld voor de solidariteitskas en de eindejaarscollecte, zodat slechts eenmaal per jaar om geld gevraagd hoeft te worden. Natuurlijk betekent dit niet dat u alles in een maal hoeft te betalen. U kunt door middel van deze machtigingen de bedragen betalen op de momenten die daarvoor altijd al golden hoewel dat niet hoeft. U kunt bijvoorbeeld teneinde uw uitgaven in december te verlichten het bedrag voor de eindejaarscollecte spreiden over het jaar. Dit geldt uiteraard ook voor de bedragen voor kerkbalans en de solidariteitscollecte.
Het overgaan naar een ander systeem van geld innen is zonder meer nodig omdat het systeem van acceptgiro’s komt te vervallen
Wij willen dit laten ingaan per 1 januari 2017.
De eindejaarscollecte 2016 blijft dus aan het einde van het jaar 2016, maar zal ditmaal per post worden uitgezet en wordt niet opgehaald.

3. Onderhoud en verbetering van kerkelijke gebouwen.
a. Pastorie:
i. Op het dak hiervan zijn zonnepanelen geplaatst op verzoek van het predikantenechtpaar. De voordelen hiervan komen ten gunste van de kerk.
ii. Ook zijn de muren van de pastorie voorzien van isolatie.
b. Tussendiep: hier is de vaatwasser vervangen.
c. Kinderoppasruimte: deze heeft nieuwe gordijnen gekregen. De kosten zijn betaald door het verjaardagsfonds.
d. Kerkgebouw:
i. Het schilderwerk zal in oktober/november worden gedaan.
ii. Het gevelwerk is gedaan en ziet er prima uit.
e. Het pand Noorderdiep 316:
De vorige huurders zijn per 1 augustus j.l. vertrokken. Door de leegstand was het mogelijk om een aantal zaken te laten opknappen. Zo is het doorslaan van de voorgevel hopelijk geheel verholpen. Er zijn nog enkele zaken die aan dit pand moeten worden verbeterd. 
Daar leegstand uiteraard de kerk geld kost zijn de kerkrentmeesters blij dat het mogelijk was om dit op korte termijn, n.l. per 1 september j.l. weer te kunnen verhuren.

4. Penningmeester/boekhouder.
De opvolging van de penningmeester/boekhouder begint zijn uiteindelijke vorm te krijgen. Zodra dit alles echt rond is zal dit, hopelijk in de volgende Kerkbode, worden vermeld.

5. De Rommelmarkt.
Deze was dit jaar weer een succes. Ook onder andere leiding dan de vorige jaren bleek deze goed te floreren een heeft het fraaie bedrag van ruim € 2.400,-opgebracht.
Bij deze willen we allen die op enige wijze aan het tot stand komen hier van hebben mee gewerkt van harte bedanken. Dat zijn uiteraard de leiding en de medewerkers, maar ook degenen die gezorgd hebben voor alle te verkopen goederen en natuurlijk ook de kopers.
Tot zover de meest belangrijke zaken van het college van kerkrentmeesters in periode van juni t/m september.
 
Jan van Noortwijk
(secretaris)
 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 09:30
meer details

Jeugddienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.