PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Liturgie zondag 14 febr. 2021 Liturgie zondag 14 febr. 2021
OvD zondag      14 februari 2021                                                                         kleur: Groen
Voorganger    ds. Anneke Wouda
Organist          ?
Ouderling       mw. Joke Knigge
Diaken            dhr. Saco Staal
Kerkrentmeester        dhr. Henk Fennema
Koster & technici fam. Breider

Orgelspel
Welkom en mededelingen    
Lied 528: 1      opname gemeente
Stilte
Bemoediging en groet
We zijn bij elkaar in de naam van God
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Nooit laat Hij ons los, wij horen bij hem.
Hier zijn we God, wij zoeken U
Vriendschap en vrede van God, voor jullie,
Voor iedereen hier, voor iedereen thuis,                 
Genade en vrede van onze Heer. Amen
Lied     528: 2, 3          opname gemeente
Gebed om ontferming
            Ps. 32 naar Hans Bouma 1e deel
            Stil gebed
            ps. 32 naar Hans Bouma 2e deel      

Lied     528: 4, 5          opname gemeente
Kinderen
            Lantaarn
            lied      kinderopwekking 159 vergeven (L en M Zimmer)
            praatje
Gebed voor de Bijbel open gaat
1e lezing         2 Kon. 5: 1-3
Lied                 356: 1, 4, 7      opname gemeente
2e lezing         Marcus 1: 40-45
Lied                 534: 1 opname via Compendium Liedboek, 2 voordracht onder orgel/pianospel
Uitleg en verkondiging
Lied 346: 1, 2, 3, 4, 5 = slot van de preek = orgel/pianospel en voordracht
Kort muzikaal intermezzo = naspel?
Lied     verzoeknummer Superhelden Yentl en de Boer
Gebeden: dank en voorbeden, stil gebed,
Onze vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
In de hemel zoals ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht,
en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. AMEN

Collecten

Wat terug komt uit de gemeente

Slotlied 834: 1, 2, 3     opname gemeente

Zending en zegen, orgel speelt Amen dominee zingt / zegt - mic. aan

De Eeuwige zegene u
            en hij behoede u
De eeuwige doet haar aangezicht over u lichten
            en is u genadig
De eeuwige verheft zijn aangezicht over u
            en geve u liefde in overvloed en vrede
Gespeeld Amen

 
 
 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.