PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Liturgie paas cyclus Liturgie paas cyclus
Ordes voor de dagen van Pasen 2021

Ouderling van dienst  heet welkom in de Paascyclus en legt uit dat het een doorlopende viering is, tot en met Stille Zaterdag. Daarom vandaag groet en bemoediging en pas zaterdag de zegen aan het einde van de viering.
Vrijdag en zaterdag heet OvD niet welkom
In geen van deze vieringen worden overige mededelingen gedaan;
Collecte op de Stille Zaterdag

Witte Donderdag                                                                                                      WIT
Motieven:        uittocht & bevrijding; dienstbaarheid(voetwassing); maaltijd; verraad
                        rond de maaltijd lied 568 Ubi caritas
                        na de maaltijd wordt het stil, liturgische tafel wordt leeggeruimd
                        er klinkt alleen nog Joh. 14: 15-31
                        Licht wordt gedimd
                        evt. Avondgebed van Luther (LB 202)
                        evt. Lied 571
                        geen zegen
                        dienst wordt in stilte verlaten

Ervaring (beoogd)        wij staan als Jezus leerlingen om hem heen en maken vanuit onze                                                         persoonlijke situatie, elk op eigen wijze, de komende dagen en                                                             gebeurtenissen mee. Word jezelf bewust van de plek die je inneemt: ben je                                            toeschouwer? Leerling naast Jezus aan tafel?
                                    -.-.-.-.-.-.-.

Witte Donderdag 1 april
Voorganger    ds. Wouda
Organist         -
Ouderling       Gerrit Schuil
Diaken Saco Staal

KRM   Henk Fennema


 
 
   
Welkom

Stilte

Wij roemen in het kruis van Jezus Christus
In hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis
door hem zijn wij verlost en bevrijd (LB 564)

Genade zij u en vrede
Van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer

Lied 286: 1, 2, 3           (opname NB)

Over pesach     Ex. 12: 1-11

Psalm 81: 1, 3, 4, 5, 8, 11 (evt. (zie link, Nwe kerk Gron)

Evangelielezing Joh. 13: 1-15

Overdenking

Lied 388: 1, 3, 5 (Link: Nwe kerk Gron. Let op: eerste regel steeds hetzelfde. Kan de tekst ingetypt onder film?)

Maaltijd              De tafel wordt ontdekt (diaken)

Nodiging
Wie God zoekt
Wie zich door God laat vinden
Wie Jezus liefheeft en de naaste wil dienen
Is van harte uitgenodigd aan de tafel waar Jezus zelf onze gastheer is


Gebed over de gaven DB p. 117                 wit

Prefatie 2: Ja, gezegend zijt Gij … p. 118 t/m heilig paars

Tafelgebed 14   DB 247  geel  v.a. heilig

Instellingswoorden: dat is deze avond!

Incl acclamatie DB p.248

Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Vredegroet

Wees welkom aan de tafel van de Heer

Nemen van Brood

Ds.       het lichaam van Christus, voor u gegeven
Ieder nuttigt tegelijk

Inschenken van wijn

Ds:       bloed van Christus; wijn van het koninkrijk
Ieder nuttigt tegelijk

Dankgebed        DB blz 119 PAARS
 
Bij het verlaten van de ruimte?? wordt de tafel leeggeruimd. Bijbel blijft achter


Evangelie klinkt                               Joh. 14: 15-31


Licht wordt gedimd; we verlaten in stilte de kerkzaal,
dienstdoende ambtsdragers ontruimen in de loop de tafel ??? Voorkomen heen en weer geloop….Goede Vrijdag                                                                                               PAARS
Kerk sober verlicht
op de Avondmaalstafel antependium, verder leeg
We beginnen en eindigen in stilte; licht blijft gedimd

Ouderling spreekt uit: fijn dat jij, dat u er weer bij bent. De dienst van gisteravond gaat verder

Voorganger      ds. Wouda
Ouderling        mw. Marissen
Diaken            mw. Nieboer
KRM               dhr. Trip
organist            -

Gebed
Onderstaande niet op de beamer
Gedenk, genadige God,
uw schepping, uw mensen
Strek uw zegenende armen uit
Over ons en over al uw mensen, wereldwijd
Voor wie Jezus alles heeft doorstaan:
verraad, gevangenschap,
miskenning, geseling,
verlatenheid tot in de diepste diepten.
Heer, ontferm U over ons
Omwille van Jezus , uw gezalfde, onze Heer. Amen


           Lezingen:

Thora              Ex. 12: 22-28
Profeten          Hosea 6: 1-6


Antwoordpsalm          
 
   

Psalm 22 zie link Psalmproject

Evangelie        Johannes 18: 1 - 19:42           Stemmen? Evangelist, Christus, overigen

Lied 558: 1, 2, 4          Jezus om uw Lijden groot

Voorbeden      diaken + voorganger

KRUISMEDITATIE - bloemen onder het kruis plaatsen?

Lied 585          Waar was jij?GebedLied     Sela: hard geslagen, vastgenageld


De dienst eindigt in schemer en stilte - we verlaten de ruimte

.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.


Stille Zaterdag                                                                                               WIT
Motief:            doortocht van duisternis naar licht; van dood naar opstanding
                        gedenken en verwachten; verleden en toekomst;
                        christelijke geschiedenis passeert de revue
                        brandende nieuwe Paaskaars wordt van buiten de lege, donkere kerk binnen                                          gedragen; wij volgen
                        Dit jaar: vermenigvuldigen van het licht bij het uitgaan van de kerk? Langs het pad                                achterlaten?
                        lied van het licht: 595
                        doopgedachtenis
                        Gloria   in het volle licht!
                        Evangelie
                        Diaken: de Heer is opgestaan!
                        evt. Maaltijd van de Heer
                        Collecte en gebed over de gaven
                        muziek
                        zending en zegen
Voorganger     ds. Wouda
Ouderling        mw. Breider
Diaken            mw. Van der Zwaag
KRM               dhr. Wessels
Organist           -

Orde Stille zaterdag

Woorden klinken in de duisternis

Nieuwe Paaskaars wordt uit zicht aangestoken en binnen gedragen        diaken van dienst
Licht van Christus        (Hilda )            Heer, wij danken U      (ds. + overige KR leden?)

Huispaaskaarsen op de liturgische tafel worden aangestoken aan de nieuwe Paaskaars

Lof op het licht

Lied Daar juicht een toon         (Nog geen uitvoering gezocht)

Lezingen afgewisseld met liederen

1)         God heeft de aarde geschapen   Gen.1 Volgens Het Hoogste Woord p.14
Lied Ps. 33: 2   (opname Nieuw-Buinen) / 162:1, (6)

Gebed

2) Het gaat mis met de mensen - God maakt een nieuw verbond Gen. 6: 5-14, 17-19, 21-22

Lied 91a: 1 (gemeentezang NB)
Gebed

3) Eerherstel van Jeruzalem      Jesaja 54: 4-9

Lied psalm 30: 1 /  145: 2 (opname Nieuw-Buinen)

Gebed

4) Ezechiel 36:24-28

Afsluitend gebed

Doopgedachtenis          morgen! Nu scheren we erlangs

Lied: 42: 1 (opname Nieuw-Buinen)

Verzaking en geloofsbelijdenis DB p.142

Gebed van het feest (DB p.144)

Epistel Kolossenzen 3: 1-4

Halleluja          lied via you tube (Film gestuurd door Hilda)

Collecte

Gebed over de gaven / dankgebed

Lied 624: 1, 3  Christus onze Heer verreesZegen

Verspreiden van het licht:

Wie hier zijn steken een kaarsje aan aan de nieuwe paaskaars en plaatsen dat buiten op het pad, symbolisch de wereld in

Tot hier gechecktPaaszondag met belijdenis en doop                                                               WIT & ROOD

Mededelingen door OvD
Groet en bemoediging
Lied
Kyrie   intenties door diaken
Gloria
De Heer zij met u
Gebed
Lezingen
antwoordPsalm
Preek
Lied
Onderwijzing DB 154ev
Presentatie dopeling wie hun doop willen beamen & ‘gesprekjes’
evt. Persoonlijke motieven
Doopgebed
Belijdenis
Geloften
            gemeente
            geloofsleerlingen
                        ieder persoonlijk
Gebed om de heilige Geest
Dopeling naar voren - knielen
            doop
            zegen onder handoplegging
            dooptekst
            ontvang het licht van Christus (door diaken?)
Geloofsleerlingen één voor één stap naar voren, knielen
            teken van het kruis
            handoplegging
            tekst
Verwelkoming door de gemeente
Vredegroet
Uit de gemeente?
Loflied

Dank en voorbeden - stil gebed-Onze Vader
Collecten
Slotlied
Zending en zegenOrdes voor de dagen van Pasen 2021

Ouderling van dienst  heet welkom in de Paascyclus en legt uit dat het een doorlopende viering is, tot en met Stille Zaterdag. Daarom vandaag groet en bemoediging en pas zaterdag de zegen aan het einde van de viering.
Vrijdag en zaterdag heet OvD niet welkom
In geen van deze vieringen worden overige mededelingen gedaan;
Collecte op de Stille Zaterdag

Witte Donderdag                                                                                                      WIT
Motieven:        uittocht & bevrijding; dienstbaarheid(voetwassing); maaltijd; verraad
                        rond de maaltijd lied 568 Ubi caritas
                        na de maaltijd wordt het stil, liturgische tafel wordt leeggeruimd
                        er klinkt alleen nog Joh. 14: 15-31
                        Licht wordt gedimd
                        evt. Avondgebed van Luther (LB 202)
                        evt. Lied 571
                        geen zegen
                        dienst wordt in stilte verlaten

Ervaring (beoogd)        wij staan als Jezus leerlingen om hem heen en maken vanuit onze                                                         persoonlijke situatie, elk op eigen wijze, de komende dagen en                                                             gebeurtenissen mee. Word jezelf bewust van de plek die je inneemt: ben je                                            toeschouwer? Leerling naast Jezus aan tafel?
                                    -.-.-.-.-.-.-.

Witte Donderdag 1 april
Voorganger    ds. Wouda
Organist         -
Ouderling       Gerrit Schuil
Diaken Saco Staal

KRM   Henk Fennema


 
 
   
Welkom

Stilte

Wij roemen in het kruis van Jezus Christus
In hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis
door hem zijn wij verlost en bevrijd (LB 564)

Genade zij u en vrede
Van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer

Lied 286: 1, 2, 3           (opname NB)

Over pesach     Ex. 12: 1-11

Psalm 81: 1, 3, 4, 5, 8, 11 (evt. (zie link, Nwe kerk Gron)

Evangelielezing Joh. 13: 1-15

Overdenking

Lied 388: 1, 3, 5 (Link: Nwe kerk Gron. Let op: eerste regel steeds hetzelfde. Kan de tekst ingetypt onder film?)

Maaltijd              De tafel wordt ontdekt (diaken)

Nodiging
Wie God zoekt
Wie zich door God laat vinden
Wie Jezus liefheeft en de naaste wil dienen
Is van harte uitgenodigd aan de tafel waar Jezus zelf onze gastheer is


Gebed over de gaven DB p. 117                 wit

Prefatie 2: Ja, gezegend zijt Gij … p. 118 t/m heilig paars

Tafelgebed 14   DB 247  geel  v.a. heilig

Instellingswoorden: dat is deze avond!

Incl acclamatie DB p.248

Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Vredegroet

Wees welkom aan de tafel van de Heer

Nemen van Brood

Ds.       het lichaam van Christus, voor u gegeven
Ieder nuttigt tegelijk

Inschenken van wijn

Ds:       bloed van Christus; wijn van het koninkrijk
Ieder nuttigt tegelijk

Dankgebed        DB blz 119 PAARS
 
Bij het verlaten van de ruimte?? wordt de tafel leeggeruimd. Bijbel blijft achter


Evangelie klinkt                               Joh. 14: 15-31


Licht wordt gedimd; we verlaten in stilte de kerkzaal,
dienstdoende ambtsdragers ontruimen in de loop de tafel ??? Voorkomen heen en weer geloop….Goede Vrijdag                                                                                               PAARS
Kerk sober verlicht
op de Avondmaalstafel antependium, verder leeg
We beginnen en eindigen in stilte; licht blijft gedimd

Ouderling spreekt uit: fijn dat jij, dat u er weer bij bent. De dienst van gisteravond gaat verder

Voorganger      ds. Wouda
Ouderling        mw. Marissen
Diaken            mw. Nieboer
KRM               dhr. Trip
organist            -

Gebed
Onderstaande niet op de beamer
Gedenk, genadige God,
uw schepping, uw mensen
Strek uw zegenende armen uit
Over ons en over al uw mensen, wereldwijd
Voor wie Jezus alles heeft doorstaan:
verraad, gevangenschap,
miskenning, geseling,
verlatenheid tot in de diepste diepten.
Heer, ontferm U over ons
Omwille van Jezus , uw gezalfde, onze Heer. Amen


           Lezingen:

Thora              Ex. 12: 22-28
Profeten          Hosea 6: 1-6


Antwoordpsalm          
 
   

Psalm 22 zie link Psalmproject

Evangelie        Johannes 18: 1 - 19:42           Stemmen? Evangelist, Christus, overigen

Lied 558: 1, 2, 4          Jezus om uw Lijden groot

Voorbeden      diaken + voorganger

KRUISMEDITATIE - bloemen onder het kruis plaatsen?

Lied 585          Waar was jij?GebedLied     Sela: hard geslagen, vastgenageld


De dienst eindigt in schemer en stilte - we verlaten de ruimte

.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.


Stille Zaterdag                                                                                               WIT
Motief:            doortocht van duisternis naar licht; van dood naar opstanding
                        gedenken en verwachten; verleden en toekomst;
                        christelijke geschiedenis passeert de revue
                        brandende nieuwe Paaskaars wordt van buiten de lege, donkere kerk binnen                                          gedragen; wij volgen
                        Dit jaar: vermenigvuldigen van het licht bij het uitgaan van de kerk? Langs het pad                                achterlaten?
                        lied van het licht: 595
                        doopgedachtenis
                        Gloria   in het volle licht!
                        Evangelie
                        Diaken: de Heer is opgestaan!
                        evt. Maaltijd van de Heer
                        Collecte en gebed over de gaven
                        muziek
                        zending en zegen
Voorganger     ds. Wouda
Ouderling        mw. Breider
Diaken            mw. Van der Zwaag
KRM               dhr. Wessels
Organist           -

Orde Stille zaterdag

Woorden klinken in de duisternis

Nieuwe Paaskaars wordt uit zicht aangestoken en binnen gedragen        diaken van dienst
Licht van Christus        (Hilda )            Heer, wij danken U      (ds. + overige KR leden?)

Huispaaskaarsen op de liturgische tafel worden aangestoken aan de nieuwe Paaskaars

Lof op het licht

Lied Daar juicht een toon         (Nog geen uitvoering gezocht)

Lezingen afgewisseld met liederen

1)         God heeft de aarde geschapen   Gen.1 Volgens Het Hoogste Woord p.14
Lied Ps. 33: 2   (opname Nieuw-Buinen) / 162:1, (6)

Gebed

2) Het gaat mis met de mensen - God maakt een nieuw verbond Gen. 6: 5-14, 17-19, 21-22

Lied 91a: 1 (gemeentezang NB)
Gebed

3) Eerherstel van Jeruzalem      Jesaja 54: 4-9

Lied psalm 30: 1 /  145: 2 (opname Nieuw-Buinen)

Gebed

4) Ezechiel 36:24-28

Afsluitend gebed

Doopgedachtenis          morgen! Nu scheren we erlangs

Lied: 42: 1 (opname Nieuw-Buinen)

Verzaking en geloofsbelijdenis DB p.142

Gebed van het feest (DB p.144)

Epistel Kolossenzen 3: 1-4

Halleluja          lied via you tube (Film gestuurd door Hilda)

Collecte

Gebed over de gaven / dankgebed

Lied 624: 1, 3  Christus onze Heer verreesZegen

Verspreiden van het licht:

Wie hier zijn steken een kaarsje aan aan de nieuwe paaskaars en plaatsen dat buiten op het pad, symbolisch de wereld in

Tot hier gechecktPaaszondag met belijdenis en doop                                                               WIT & ROOD

Mededelingen door OvD
Groet en bemoediging
Lied
Kyrie   intenties door diaken
Gloria
De Heer zij met u
Gebed
Lezingen
antwoordPsalm
Preek
Lied
Onderwijzing DB 154ev
Presentatie dopeling wie hun doop willen beamen & ‘gesprekjes’
evt. Persoonlijke motieven
Doopgebed
Belijdenis
Geloften
            gemeente
            geloofsleerlingen
                        ieder persoonlijk
Gebed om de heilige Geest
Dopeling naar voren - knielen
            doop
            zegen onder handoplegging
            dooptekst
            ontvang het licht van Christus (door diaken?)
Geloofsleerlingen één voor één stap naar voren, knielen
            teken van het kruis
            handoplegging
            tekst
Verwelkoming door de gemeente
Vredegroet
Uit de gemeente?
Loflied

Dank en voorbeden - stil gebed-Onze Vader
Collecten
Slotlied
Zending en zegen
 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.