PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
ANBI status Kerkelijke gemeente ANBI status Kerkelijke gemeente

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente  te Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
RSIN/Fiscaal nummer: 002694153       
Nummer Kamer van Koophandel 76427722
Website adres: www.pkn-nieuwbuinen.nl
E-mail: scriba@pkn-nieuwbuinen.nl
Adres: Kerklaan 2
Postcode: 9521 CB 
Plaats: Nieuw Buinen
Postadres: Kerklaan 2
Postcode: 9521 CB
Plaats: Nieuw Buinen

De Protestantse gemeente te Nieuw Buinen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 27 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 9 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. In onze gemeente bestaat dit college uit negen leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). (Ordinantie 11, art. 6 - 9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 
  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan 2018-2023 van onze gemeente vindt u op de link http://www.pkn-nieuwbuinen.nl/uploads/klant296/files/Beleidsplan%202018-2023%2015%20augustus%202017.pdf

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Predikanten en/of kerkelijke werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Als belangrijkste activiteit in 2021 geldt uiteraard de wekelijks eredienst op zondagmorgen.  Daarnaast zijn bijzondere diensten georganiseerd als de diensten in de Paascyclus, de Kerstnachtdienst, Kerstdienst, Oudejaarsavonddienst, Dankdiensten, jeugddiensten en open-schuurdiensten.
Helaas konden door de corona crisis vanaf het eind van februari 2020 geen fysieke kerkdiensten met kerkleden meer worden gehouden.
Hoewel alle diensten wel door zijn gegaan zijn deze online gehouden en uitgezonden via kerkdienst gemist.nl.
Eerst kon nog door een combo worden gezongen, maar later ook niet meer.
Alleen de dienstdoende ambtsdagers waren toen aanwezig tijdens de diensten.
In alle kerkdiensten zijn (ook online) tenminste 2 collecten gehouden terwijl er op een aantal zondagen een derde collecte is gehouden voor o.a. ondersteuning van het Jeugdwerk in de kerkelijke gemeente. Ook is er gecollecteerd voor de voedselbank.
De opbrengsten voor deze collecten zijn binnen gekomen via de GIFT-app en door rechtstreekse overmaking op de bankrekeningen.
Gelukkig konden in de tweede helft van het jaar weer fysieke kerkdiensten gehouden worden, waarbij in eerste instantie gemeenteleden zich voor de dienst moesten aanmelden, zodat niet teveel personen in het gebouw werden toegelaten.
In het vroege voorjaar heeft onze kerk ook weer een actie Kerkbalans gehouden waarbij de gemeenteleden worden gevraagd een jaarlijkse bijdrage naar vermogen aan de kas van de kerk te doen.
Rond de Pinksteren heeft onze commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp een actie gehouden die ten goede komt aan de goede doelen van de landelijke organisatie Kerk in Actie. Helaas konden een aantal de spelletjesavonden van de ZWO-commissie dit jaar niet doorgaan door de corona crisis.
Vele andere leuke activiteiten zijn dit jaar ook niet doorgegaan.
Komend jaar, 2022, kan naar verwachting het startweekend en de rommelmarkt weer doorgang vinden.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van twee afgelopen jaren.
Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de ÄNBI-pagina” uit FRIS zoals met het CIO (Interkerkelijk contact in overheidszaken) is afgesproken.

Toelichting onderstaande staat
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Deze kerkelijke gemeente bezit nog enig vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. Dit vermogen, dan wel de opbrengst hiervan wordt aangewend voor het werk van de gemeente.

Er zijn twee erfenissen van overleden gemeenteleden gerealiseerd die in 2020 zijn ontvangen. Deze zijn in dat jaar als incidentele baten aangemerkt.
Een groot deel van deze erfenissen betreffen geoormerkt geld daar de erflater(s) bedongen hebben dat hiermee de kerkelijke gebouwen moeten worden gebracht naar een staat waarin ze toekomst bestendig zijn en gasloos moeten kunnen worden verwarmd.
In 2021 zijn vergaande plannen ontwikkeld die zullen leiden tot een gedeeltelijke verbouwing van de zalen op de wijze zoals deze in genoemde testamenten is beschreven.
Gehoopt wordt dat een deel van deze verbouwing(en) kan(kunnen) worden uitgevoerd in 2022.
De incidentele baten in 2021 betreffen herwaarderingen van onroerend goed.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (zoals onkosten vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.


Verkort resultatenoverzicht

 
  Begroting Rekening Rekening
2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken   25.000   31.405   24.828
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen            -     3.513         781
Bijdragen van leden en anderen 104.000   99.471 106.663
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen     4.500     3.739     3.739
Totaal baten A 133.500 138.128 136.011
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 33.000 31.705 38.230
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
3.750 3.057 1.586
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 2.500 6.791 7.576
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 80.000 72.704 73.580
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 9.000 3.112 3.648
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 6.750 7.212 7.250
Salarissen en vergoedingen 1.500 9.236 -3.181
Kosten beheer, administratie en archief 8.500 8.530 8.762
Rentelasten/bankkosten 500 538 606
Totaal lasten A 145.500 142.885 138.057
Operationeel resultaat (A) -12.000 -4.757 -2.046
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - 63.812 989.961
Incidentele lasten - -75 -710
Incidentele baten en lasten (B) - 63.737 989.251
Resultaat verslagjaar (A+B) -12.000 58.980 987.205
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - 12.249 -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - -68.000 -989.892
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -55.751 -989.892
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -12.000 3.229 -2.687
 


 


 

terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-07-2022 om 9.30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.