PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
ANBI status Kerkelijke gemeente ANBI status Kerkelijke gemeente
ANBI gegevens Protestantse Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond

A. Algemene gegevens
 • Naam ANBI: Protestantse gemeente  Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 • RSIN/Fiscaal nummer: 002694153
 • Website adres: www.pkn-nieuwbuinen.nl
 • E-mail: scriba@pkn-nieuwbuinen.nl
 • Adres: Kerklaan 2
 • Postcode: 9521 CB
 • Plaats: Nieuw Buinen
 • Postadres: Kerklaan 2
 • Postcode: 9521 CB
 • Plaats: Nieuw Buinen
De Protestantse gemeente te Nieuw Buinen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 
 • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Het nieuwe beleidsplan en visie van Protestantse Kerk is getiteld “Kerk 2025 - Terug naar de kern”. Dit kunt u vinden via deze link:
Kerk 2025
Het beleidsplan 2018-2023 van onze gemeente vindt u op de link http://www.pkn-nieuwbuinen.nl/uploads/klant296/files/Beleidsplan%202018-2023%2015%20augustus%202017.pdf

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Als belangrijkste activiteit in 2019 geldt uiteraard de  wekelijkse eredienst op zondagmorgen.  Daarnaast zijn bijzondere diensten georganiseerd als de diensten in de Paascyclus, de Kerstnachtdienst, Kerstdienst, Oudejaarsavonddienst, Dankdiensten, jeugddiensten en open-schuurdiensten.
Daarnaast hebben we in 2019 enkele speciale zondagse diensten gehouden, de herdenking van onze overleden gemeenteleden in november, een Kerk-school-gezinsdienst  en een Afscheid kinderdienst 2019. Ook zijn er een aantal ZWO-diensten georganiseerd.
In alle kerkdiensten zijn tenminste 2 collecten gehouden terwijl er op een aantal zondagen een extra collecte is gehouden bij de uitgang voor o.a. ondersteuning van het Jeugdwerk in Nieuw-Buinen. Ook is er gecollecteerd voor de voedselbank.
Voor de jeugd zijn in 2019 verschillende activiteiten gehouden onder de vlag van We4You zoals het clubwerk van onze kerk wordt genoemd. De activiteiten die plaats hebben gevonden zijn kampweekenden, clubavonden in de weekenden en jeugddiensten in samenwerking met kerken in de regio.
In de maand september heeft ook in 2019 een rommelmarkt plaatsgevonden op het kerkplein en in de grote zaal van het verenigingsgebouw waarvan de opbrengst ten goede komst aan de kas van onze kerk en ook vaak een speciale bestemming heeft.
In het vroege voorjaar heeft onze kerk ook weer een actie Kerkbalans gehouden waarbij de gemeenteleden worden gevraagd een jaarlijkse bijdrage naar vermogen aan de kas van de kerk te doen.
Rond de Pinksteren heeft onze commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp een actie gehouden die ten goede komt aan de goede doelen van de landelijke organisatie Kerk in Actie. Eveneens heeft de ZWO-commissie spelletjesavonden gehouden.
Voorts is er een maattijd voor alle gemeenteleden georganiseerd en een pannenkoekenmaaltijd.
Ook heeft We4You een BBQ avond voor ouderen uit de gemeente georganiseerd.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Baten en Lasten kerkelijke gemeente      
       
   begroting Rekening rekening
  2019 2019 2018
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen            45.620  €           40.114  €          24.712
 Bijdragen gemeenteleden          101.700  €         118.642  €        117.499
 Subsidies en overige bijdragen van derden              4.539  €             3.739  €            3.739
 Opbrengst buffet                      -  €                     -  €          34.807
Totaal baten          151.859  €         162.495  €        180.757
       
lasten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen  €        35.630  €           33.075  €          65.059
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en invertarissen  €          2.900  €             2.225  €               640
Afschrijvinge onroerende zaken/installaties/inventarissen  €          8.580  €             8.915  €            8.915
Pastoraat  €        75.450  €           72.634  €          34.914
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €          9.200  €             7.184  €            7.229
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €          6.750  €             7.174  €            7.250
Salarissen en vergoedingen  €        16.583  €             3.821  €          23.009
Kosten beheer, administratie en archief  €          5.700  €           10.564  €            6.432
Rentelasten/bankkosten  €             600  €                605  €                   -
Totaal lasten  €      161.393  €         146.197  €        153.448
       
Resultaat (baten - lasten)  €         -9.534  €           16.298  €          27.309
 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Deze kerkelijke gemeente bezit nog enig vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. Dit vermogen, dan wel de opbrengst hiervan wordt aangewend voor het werk van de gemeente.
Ook zijn in 2019 enige erfenissen ontvangen die nog niet gerealiseerd zijn.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
In het jaar 2017 is de predikant naar elders vertrokken, zodat onze gemeente vanaf september van dat jaar wat betreft de predikantsplaats vacant is.
In het jaar 2018 is deze vacante plaats weer opgevuld door een volgende predikant. Hierdoor is het bedrag onder “Pastoraat” in 2019 hoger dan in 2018.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (zoals onkosten vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.